defapage

Đá trực tiếp vào bộ chính trị cộng sản Hà Nội (hiện đang lung lay). Đá vòng, đá thẳng, đá quét, đá giò lái, đá vào mặt, đá rước, đá song phi, đá bồi, đá liên hoàn, đá xuất kỳ bất ý và đá cho nhào chế độ cộng sản bất xứng. Tất cả vì một Việt Nam đa đảng không cộng sản. Xin theo dỏi cách đá cụ thể, hiệu quả tại trang Đá Trực Tiếp.


Bộ chính trị TUĐCSVN trách nhiệm trước công lý Việt Nam về tội ác kinh khủng đã và đang gây ra cho cả dân tộc.

Qua nghiên cứu: đã có phương pháp AN TOÀN để người tham gia biểu tình dể dàng khống chế đảng CSVN có kết quả.

Bộ chính trị ĐCSVN nên cúi đầu xin lổi nhân dân và giải tán trước ngày 31-12-2012

Kính gởi: Toàn thể quốc dân đồng bào Việt Nam. 


Đứng truớc những sự thật không thể chấp nhận và khoan nhượng qua 58 năm lảnh đạo kể từ năm 1954 đến nay (năm 2012). Đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra cho nhân dân quá nhiều tội ác.

Lịch sử, sách vở, báo chí và tài liệu ở world wide web đã ghi đầy đủ bề dày tội ác rợn người do cộng sản Việt Nam là tác giả.

TỘI ÁC VỈ ĐẠI:  58 NĂM LÀM BĂNG HOẠI THỂ XÁC VÀ TINH THẦN CẢ DÂN TỘC VIỆT NAM.
THUI CHỘT TỰ ÁI DÂN TỘC và XEM RẺ QUẦN CHÚNG VIỆT NAM.


Người dân sẻ không còn là một cục bột.

Do vậy:

Toàn dân Việt Nam trong mọi giai tầng xả hội:

1) Vì một Việt Nam đa đảng, khước từ tư cách lảnh đạo chính trị của BCT TUĐCSVN truớc quốc dân Việt Nam.
2) Kêu gọi BCT cúi đầu xin lổi nhân dân về toàn bộ tội ác đã gây ra và tuyên bố tự giải thể.
Đồng thời, trong tình hình hiện nay,  TUĐCSVN@USA trân trọng thông báo đến đồng bào trong và ngoài nuớc:
1) Mười bốn nguời trong Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam.
2) Nông đức Mạnh, Đổ Muời và Lê đức Anh.
Là tội đồ đại ác gây tang thương, đau khổ dân Việt Nam.
Bây giờ là lúc dân Việt cần quyết liệt để có kết luận cho sinh mạng chính trị của đảng cộng sản Việt Nam!
Trong thời gian ngắn nhất, từng nguời dân Việt Nam bằng mọi biện pháp có thể, có trách nhiệm điệu các đương sự nêu trên ra truớc công lý nhân dân và tòa án quốc tế để trả lời về những tội ác đã qua.
Yêu cầu đồng bào Việt Nam Trung Nam Bắc nhất tâm thi hành thông cáo này.
Ấn ký

TUĐCSVN@USA
</!doctype>
<Tro ve trang chu> 

Toàn dân hảy vùng lên xóa đảng.


Toàn dân hảy vùng lên xóa đảng. Chống giặc Tàu trong lúc này chỉ là tác động thứ yếu.

Trước hết, Tàu cộng chỉ là một quốc gia điên, mộng muốn bá chủ thế giới, trong khi dân của họ qua nhiều vùng địa lý còn nghèo và khổ. Cây đinh nhọn sẻ bị đánh tà đầu. Các đồng minh quân sự của Tàu có ai? Hỏi là trả lời.